BSO ’t Speelkwartier

Uw kind naar de voor- en naschoolse opvang?

Voor- en naschoolse opvang is bestemd voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar om ze voor- en na schooltijd, tijdens schoolvakanties en op de schoolvrije dagen onder te brengen bij BSO ‘t Speelkwartier. Dat gebeurt in een prettige en zo veel mogelijk huiselijke sfeer. Dat betekent aandacht en een luisterend oor van de aanwezige pedagogisch medewerker voor de kinderen.

Voor- en naschoolse opvang is in de visie van BSO ‘t Speelplein geen verlengde schooldag, maar in feite een vervangende thuissituatie. Uw kind ‘moet’ niets en hoeft dus niet verplicht mee te doen aan allerlei activiteiten die worden aangeboden, maar mag (binnen bepaalde grenzen) doen wat het zelf wil. Activiteiten worden aangeboden in rubrieken, o.a koken en bakken, sport en spel, knutsel etc. Tevens is er gelegenheid om ook lekker op een rustig plekje een boek te lezen. Op het aangrenzend schoolplein kan er heerlijk buiten gespeeld worden en bij slecht weer hebben we de beschikking over een speelhal. De pedagogisch medewerkers streven samen met de kinderen naar een leuke invulling van de voor- en naschoolse opvang tijd. Bij de inrichting van de ruimten is rekening gehouden met de leeftijden van de kinderen.

Het beleid van BSO ‘t Speelkwartier streeft naar een samenwerking aan met andere organisaties zoals scholen, bibliotheek, sportverenigingen, zwembad en sociaal cultureel werk.

Tijdens de vakantie periode is er een programma afgestemd op het aantal kinderen die gebruik maken van de BSO en wordt er gekeken naar de mogelijkheden en een thema afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Tijdens de vakantie periodes is de kans groot dat er een dagje buiten de BSO georganiseerd wordt (afhankelijk van het aantal kinderen, leidsters en mogelijkheden). Dit kan vooraf gepland zijn, maar dit kan ook in de loop van de dag ontstaan.

Naar boven

Wie is BSO ‘t Speelkwartier?

KDV Humpie Dumpie BV is een professioneel en erkend kinderdagverblijf dat al sinds 1989 in Uden gevestigd is. Het is centraal gelegen in de kindvriendelijke woonwijk Zoggel en ligt naast IKC Het Speelplein (basisscholen de Brinck en de Petteflet), tevens naast een huisartsencomplex en biedt opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Het gezellige, vrijstaande gebouw met aparte speel- en slaapruimten en een afgeschermde buiten speelruimte, biedt plaats aan 68 kinderen met een (tijdelijk) vast of flexibel contract. Extra opvang of een incidentele ruiling is in overleg ook mogelijk, om zo zoveel mogelijk u als ouder van dienst te kunnen zijn.

BSO ’t Speelkwartier is onderdeel van KDV Humpie Dumpie BV en heeft een aparte BSO ruimte in het naastgelegen IKC het Speelplein. De BSO beschikt over een grote aula die is ingericht als ‘huiskamer / knutselhoek’, ‘kookhoek met keuken’ en een speelhal. De ruimte biedt opvang voor maximaal 2 groepen, in totaal 40 kinderen (beide groepen worden gezamelijk opgevangen). De ruimte is ingericht naar de behoeftes van de kinderen en grenst aan een omheind schoolplein.

Naar boven

De visie van BSO ‘t Speelplein op voor- en naschoolse opvang.

BSO ‘t Speelkwartier beschouwt voor- en naschoolse opvang als een basisvoorziening voor ouders en kinderen: Enerzijds als dienstverlening aan ouders die voor werk, studie of om andere redenen voor- en naschoolse opvang kiezen. Anderzijds met betrekking tot het kind, als aanvulling op de opvoeding thuis en als bijdrage aan diens ontwikkeling.

Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van hun kind en hebben de regie. Als de kinderen op de voor- en naschoolse opvang aanwezig zijn, draagt deze hiervoor mede de verantwoordelijkheid.

Enthousiast en goed opgeleid personeel is noodzakelijk voor het verzorgen van voor- en naschoolse opvang met een hoogwaardige kwaliteit. Voor- en naschoolse opvang moet een plek zijn waar kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Respect voor elkaar is daarbij vanzelfsprekend.

Naar boven

Continu in beweging

Persoonlijke groei in een vertrouwde en veilige omgeving is een belangrijke factor binnen de dienstverlening van de BSO. Daartoe ontwikkelt ons dagverblijf zichzelf continu. Bijvoorbeeld door enkel te werken met hoog gekwalificeerde begeleidsters en door steeds opnieuw te investeren in mensen, materiaal en creatieve ontwikkelingsmethoden. Maar ook door vooruit te lopen op geldende en aankomende eisen op het gebied van veiligheid, hygiëne en gezondheid. Alle leidsters zijn dan bijv. ook in het bezit van een kinder EHBO diploma, welke zij elk jaar middels een verplichte herhalingscursus verlengen.

Naar boven

In het pedagogisch beleidsplan van BSO ‘t Speelplein is de visie op opvoeding en ontwikkeling als volgt geformuleerd.

  • Opvoeden is in onze visie een samenspel van kind en opvoeder; zij beïnvloeden elkaar en maken samen in de loop van de tijd een ontwikkeling door. Voor het kind is dit de ontwikkeling van totale afhankelijkheid naar een steeds grotere mate van zelfstandigheid.
  • Wij willen in het ‘mede’ opvoeden aansluiten bij de individuele aanleg, behoeften en wensen van elk kind.
  • Ook willen we zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen van de ouders ten aanzien van de opvoeding van hun kind, één en ander binnen de mogelijkheden van onze organisatie.
  • Elk kind heeft een innerlijke kracht tot zelfontplooiing. Kinderen kunnen veel zelf doen, in de voor- en naschoolse opvang krijgen zij hiervoor de ruimte en worden hiertoe gestimuleerd.
  • Kinderen leren ook van elkaar, opvang in groepsverband biedt kinderen hier veel gelegenheid voor. Het welbevinden van de kinderen staat hierbij centraal, dit is een voorwaarde en de basis voor een gezonde ontwikkeling.

Naar boven

Organisatie     

Het bestuur behartigt de belangen van het dagverblijf en BSO. Het draagt tevens de eindverantwoordelijkheid over de gang van zaken binnen het kinderdagverblijf en de BSO. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het dagelijks werk in het dagverblijf en de BSO ligt bij de directeur en de begeleidsters. De pedagogisch medewerkers hebben de directe leiding over de groepen, zijn mede verantwoordelijk voor een goed pedagogisch klimaat en zetten activiteiten op touw voor de kinderen. Zij onderhouden het dagelijks contact met de ouders over de ontwikkelingen en de voortgang van het kind. Voor ouders betekent dit, dat ze voor alle zaken die direct op het kind betrekking hebben bij de leidster terecht kunnen.

Naar boven

Aanmelding

Als u uw kind wilt onderbrengen bij een voor- en naschoolse opvang van BSO ‘t Speelkwartier dan kunt u vrijblijvend een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Er worden allerlei praktische zaken zoals het omgaan met ziekte, voeding en gewoontes thuis, maar ook pedagogische aspecten doorgenomen.

Nadat wij uw aanmeldingsformulier hebben ontvangen krijgt u van ons een bevestiging van inschrijving en wordt u meteen geinformeerd of en hoelang er plaats is.
 
Naar boven

BSO ‘t Speelkwartier hanteert de volgende tijden:

Ochtend:         07.30 – 08.30 / 08.45 u

Middag:          14.00 – 16.00 / 14.00 – 18.00 u

Wo/vr mid:     12.00 – 15.30 / 12.00 – 18.00 u

Studiedagen / vakantiedagen: 07.30 – 18.00 uur

Opvang vanaf 06.30 uur en/of tot 18.30 uur is een extra mogelijk.

Na aanmelding wordt er z.s.m. een contract opgesteld en in tweevoud naar u toe gestuurd. Dit contract dient u voordat de werkelijke plaatsing ingaat, ondertekend te retourneren. Het andere contract is voor u zelf en kunt u overleggen aan de belastingdienst om uw tegemoetkoming kinderopvang te regelen. Tot 2 maanden voor de startdatum kunt u uw aangemelde dagdelen nog wijzigen.

Naar boven

Taxi 

De kinderen van Basisschool de Petteflet en de Brinck worden door de pedagogisch medewerkers opgewacht op de daarvoor afgesproken plaatsen. Maar het kan ook zijn dat uw kind op een andere school in Uden zit. Deze kinderen worden met Taxicentrale Uden vervoerd (0413 263333). BSO ’t Speelkwartier heeft nauw contact met deze organisatie en regelen alle ritten en annuleringen.

Als uw kind net 4 jaar is geworden, dan zijn er in dit jonge leven enorm veel veranderingen, doordat hij/zij naar school gaat en evt ook nog naar de BSO! Gelukkig is de BSO al vertrouwd, doordat uw kind hier vooraf al een paar keer heeft kennisgemaakt met de ruimte en de pedagogosch medewerkers zijn dezelfde leidsters als op het dagverblijf, maar alles bij elkaar is toch spannend. Om dan ook nog eens met een ‘vreemde’ taxi van school naar de BSO te gaan is wellicht een beetje veel. Vandaar dat er samen met u afspraken worden gemaakt, zoals bijv. dat de eerste paar weken van school uw kind door een van de leidsters wordt weggebracht of opgehaald. Zo kan uw kind eerst wennen aan de school en aan de BSO en daarna komt pas de stap om met de taxi mee te gaan.

Naar boven

Eerste bezoek 

Als u uw kind bij BSO ‘t Speelkwartier heeft ingeschreven, dan kunt u ervan uit gaan dat de plaatsing volgens de inschrijving gegarandeerd is. Eén maand voor plaatsing hoort u van de BSO in welke groep uw kind wordt opgevangen en welke leidsters daarbij horen. U kunt dan een afspraak maken met de leidsters voor een kennismakingsgesprek. Wij van BSO ‘t Speelkwartier vinden het belangrijk dat u als ouder weet wie uw kind begeleid, aangezien het een hele stap is om uw kind toe te vertrouwen aan een ander. Wederzijds vertrouwen is dan ook van groot belang. U kunt uw gratis dagdeelbonnen eventueel gebruiken om een dagdeel te oefenen, voordat de daadwerkelijke opvang van start gaat.

Wanneer uw kind voor het eerst naar BSO ‘t Speelkwartier komt, kunt u gerust ruimschoots de tijd nemen om samen met uw kind te spelen. Op die manier kan uw kind vertrouwd raken met de nieuwe omgeving. Indien uw kind merkt dat het contact tussen u en de begeleiding goed is, zal het zich sneller op zijn/haar gemak voelen. Wilt u tussendoor weten hoe het met uw kind gaat, dan kunt u ten alle tijden even bellen naar de BSO (zie contact). Dit geldt voor de gehele periode dat uw kind op de opvang is. Groep 1 t/m 3 worden persoonlijk door de leidster opgehaald op het leerplein, groep 4 t/m 8 lopen zelfstandig naar de BSO. Geef a.u.b. ook aan de leerkracht van de school aan dat uw kind wordt opgehaald door een leidsters van BSO ’t Speelkwartier, zodat deze uw kind persoonlijk aan ons kan overdragen.

Naar boven

Oudercontacten

Is uw kind éénmaal geplaatst dan is het moment waarop u uw kind haalt een belangrijke bron van informatie. Het is op die momenten mogelijk om even met de pedagogisch medewerker van gedachten te wisselen en voor verdere vragen kunt u terecht bij de directrice. De oudere kinderen wordt in een kindoverleg zelf gevraagd wat zij vinden van de voor- en naschoolse opvang.

Zolang uw kind onze voor- en naschoolse opvang bezoekt, willen wij weten of u tevreden bent over de opvang en hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Laat het ons weten d.m.v. email of neem telefonisch contact met ons op.

Hebt u op of aanmerkingen dan kunt u altijd terecht bij de pedagogisch medewerker, oudercommissie of directie, BSO ‘t Speelkwartier is aangesloten bij de stichting Klachtencommissie Kinderopvang.

BSO ‘t Speelkwartier hecht grote waarde aan de kwaliteit van de voor- en naschoolse opvang. Onze voor- en naschoolse opvang voldoet aan de eisen zoals vastgesteld in de wet kinderopvang, hierin zijn o.a. regels vastgelegd over groepsgrootte het aantal pedagogisch medewerkers, opleidingseisen, de veiligheid en hygiëne, dit wordt jaarlijks gecontroleerd door de GGD.

Wordt uw kind door een ander dan uzelf of uw partner gehaald, dan dient u de groepsleidster hiervan op de hoogte te stellen. Bij onverwachte situaties graag even een telefoontje. De leidster is dan bevoegd om een identiteitsbewijs te vragen van diegene die het kind ophaalt. Uw kind zal nooit en te nimmer zonder uw toestemming aan een ander meegegeven worden.

Naar boven

Pedagogisch beleid    

BSO ‘t Speelkwartier heeft in samenwerking met de directie, de groepsleidsters en de oudercommissie een pedagogisch beleid opgesteld en op schrift gezet. Dit beleid wordt door de directie en de leidsters up to date gehouden. In dit beleid worden alle facetten besproken over de omgang met de kinderen op het dagverblijf en wat onze doelstelling ervan is. Voor alle ouders ligt dit beleid op de groep ter inzage.

Naar boven

Openingstijden – vakanties 

BSO ‘t Speelkwartier is het hele jaar geopend van maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 18.00 uur. Verlengde opvang vanaf 06.30 tot 18.30 uur is op aanvraag en naar animo mogelijk. Op algemene erkende feestdagen, carnavalsmaandag en de vrijdag na Hemelvaartsdag is BSO ‘t Speelkwartier gesloten. In de vakantieperiode is het BSO ‘t Speelkwartier geopend, zodat ouders hun eigen vakantie kunnen plannen wanneer het hen uitkomt. Bij kleine aantallen kinderen kunnen groepen ten aller tijden worden samengevoegd.

U kunt zelf uw contract samenstellen. BSO ’t Speelkwartier biedt pakketten aan van voorschoolse opvang, naschoolse opvang, incidentele opvang, flexibele opvang, vakantie opvang zelf het aantal dagen te bepalen. Vraag een berekening aan tijdens het intakegesprek.

Naar boven

Ziektes    

Als uw kind ziek is, kan het nergens anders sneller beter worden dan thuis. De geborgenheid die het kind daar voelt is vaak de beste remedie. Als uw kind ’s morgens al meer dan 38,5 graden koorts heeft, wordt er dan ook van de ouders verwacht dat zij hun kind thuis laten uitzieken. Mocht het kind op de BSO ziek worden, dan wordt u hiervan meteen op de hoogte gesteld. In overleg met de leidster/directie kan besproken worden hoe te handelen.

Verder wordt er door BSO ‘t Speelkwartier gehandeld volgens de richtlijnen van de geldende, verplichte GGD normen. Als uw kind een besmettelijke (kinder)ziekte heeft, dringen wij er bij u op aan dit direct te melden. Wij kunnen dan, indien nodig, hiervoor onze maatregelen treffen.

Mocht uw kind op school ziek worden en u wordt geacht uw kind op te halen, bel dan ook even naar ons om uw kind af te melden.

  • Bij 38,5ºC koorts of hoger overlegt ouder en groepsleidster altijd over de te ondernemen actie.
  • Een groepsleidster mag pas geneesmiddelen toedienen na het invullen van een “overeenkomst gebruik geneesmiddelen”.
  • Als de groepsleidster vindt dat het kind te ziek is om mee te draaien in de groep en/of 1 op 1 zorg nodig heeft, moet het kind opgehaald worden.
  • Belangrijk is dat ouders en leidsters de kinderen hoest- en niesdiscipline aanleren.

Naar boven

Afwezigheid    

Als uw kind door ziekte of vakantie (of om andere redenen) niet op het afgesproken dagdeel komt, vragen wij u dit zo spoedig mogelijk te laten weten. Voor deze dagdelen zal de volledige vergoeding betaald moeten worden. Ziekte- en vakantiedagen kunnen niet gecompenseerd of ingehaald worden.

Naar boven

Extra opvang / ruiling dagdelen 

BSO ‘t Speelkwartier weet als geen ander hoe flexibel opvang moet zijn. Uw arbeidsomstandigheden kunnen misschien het onmogelijke aan u vragen, maar tot 24 uur van tevoren kunt u op BSO ‘t Speelkwartier alle opvang nog regelen of aanpassen. Zelfs op de dag zelf kan vaak het een en ander nog geregeld worden, voor al het onvoorziene wat die dag op uw pad komt. U belt even naar de opvang (zie contact) en er wordt meteen bekeken wat voor mogelijkheden BSO ‘t Speelkwartier u kan bieden.

Naar boven

Inzet leidsters 

BSO ‘t Speelkwartier werkt alleen maar met professionele krachten (zie CAO Kinderopvang). Stagiaires staan op de BSO boventallig op de groep. De inzet van leidsters gaat als volgt:

leeftijd 4 – 12 jaar:

1 leidster = tot maximaal 10 BSOers

2 leidsters = tot maximaal 20 BSOers

3 leidsters = tot maximaal 30 BSOers

4 leidsters = tot maximaal 40 BSOers

3 leidsters en 1 volwassene = tot maximaal 40 BSOers

Alle leidsters kunnen op alle groepen meedraaien als dit nodig zou zijn. Ieder jaar worden er stagiaires ingedeeld met de opleiding Pedagogisch Medewerker. De stagiaires komen op vaste dagen, zodat deze vertrouwd zullen zijn voor u en uw kind. De stagiaires staan boventallig op de groepen ingedeeld. Stagiaires zullen nooit alleen op de groep staan.

Naar boven

Voeding

Als uw kind uit school komt, gaan we met zijn allen eerst even gezamelijk zitten voor een beker ranja, water of thee met daarbij een koekje/peperkoek/rijstewafel. Hebben ze meer dorst, dan mogen ze extra drinken. Tijdens dit moment is er persoonlijke aandacht voor ieder kind en wordt er aan de groep het middagprogramma aangekondigd. Daarna mogen de kinderen kiezen waarmee ze willen spelen of wat ze willen doen. Er wordt altijd een activiteit aangeboden, maar ze zijn niet verplicht hieraan mee te doen.

Op woensdag en vrijdag eten de kinderen ook hun lunch op BSO ’t Speelkwartier. Deze wordt verstrekt door BSO ’t Speelkwartier.

Het komt ook regelmatig voor dat er iets bij de supermarkt gehaald gaat worden om die middag te kunnen gaan koken/bakken. Zijn er bijzonderheden aangaande voeding van uw kind, bespreek dit dan met de leidsters, zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

Naar boven

Betaling

Elke maand ontvangt u via de tassen van uw kind(eren) de factuur voor de komende maand. Deze dient u zelf binnen 30 dagen over te maken.

BSO ‘t Speelkwartier hanteert voor de VSO en NSO een jaarprijs van 40 schoolweken per kalenderjaar + uw evt. vakantieopvangpakket : 12 maanden = de vaste maandprijs

Omdat de schoolvakanties ieder jaar verschillend vallen, maar het wel altijd 12 weken zijn, is de maandberekening dus ideaal. U betaald dus 12 maanden hetzelfde bedrag (ook al zitten er vakantiedagen in de maand).

Naar boven

Op de hoogte blijven?

Met regelmaat ontvangt u de mail ‘Humpie’s Nieuwsflits’. Hierin worden alle wetenswaardigheden die u moet weten beschreven en alle gebeurtenissen en weetjes van de kinderen en groepen.

Naar boven

Contact

Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u bellen naar algemeen nummer van KDV Humpie Dumpie 0413-254769. Mocht u ter plekke de BSO leidster willen spreken of uw kind even aan de telefoon krijgen, van kunt u bellen naar het IKC nummer 0413 724906, optie 4. Alleen tijdens BSO uren dat uw kind ook daadwerkelijk op de opvang is dit nummer bereikbaar.

Naar boven

Gebruik van foto’s voor externe doeleinden

In de periode dat uw kind op de opvang zit, worden er regelmatig foto’s gemaakt. Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor externe doeleinden. Denk aan foto’s in informatiebrochures, de kalenders, de nieuwsbrief, facebook, advertenties en het plaatsen van foto’s op de website van het dagverblijf. Daarnaast worden wij af en toe benaderd voor een artikel in de krant of een stageverslag of -opdracht waarbij om foto’s wordt gevraagd. Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van foto’s van uw kind(eren) voor externe doeleinden, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan de directeur. U kunt mailen naar info@kdv-humpiedumpie.nl

Naar boven

Oudercommissie: humpie.oc@gmail.com

Ouders van kinderen die gebruik maken van het KDV Humpie Dumpie en/of BSO ‘t Speelkwartier, kunnen deelnemen aan de oudercommissie. Zij behartigen de belangen van de ouders en het kind op het dagverblijf. De oudercommissie heeft vastgelegde taken die in een reglement (opgesteld door directie en oudercommissie) zijn vastgelegd.

Mocht u interesse hebben om de oudercommissie te willen versterken, dan bent u van harte welkom. De oudercommissie behartigt de belangen van de ouders van het dagverblijf. Een goede en openhartige relatie met de directie wordt dan ook gestimuleerd.

Oudercommissie KDV Humpie Dumpie BV aangesloten bij de landelijke Klachtenoudercommissie Kinderopvang, Postbus 398, 3740 AJ Baarn, info@klachtkinderopvang.nl

Naar boven

Opzegging

Veranderingen in omstandigheden kunnen u ertoe doen besluiten uw kind (deels) van het dagverblijf af te halen. Wij respecteren en accepteren deze beslissing dan ook. Hiervoor geldt er een opzegtermijn van 1 maand zonder vast opzegmoment. De opzegging gaat via een schriftelijke bevestiging.

Naar boven

Verzekering    

Alle leidsters van KDV Humpie Dumpie BV zijn verzekerd middels een aansprakelijkheidsverzekering. Het is verstandig om zelf eventueel een aanvullende ongevallenverzekering voor uw kind af te sluiten.

Naar boven

Klachten       

Voor eventuele klachten ligt er een apart klachtenbeleid ter inzage. Tevens is KDV Humpie Dumpie BV aangesloten bij

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
070 310 5310
www.degeschillencommissie.nl

Naar boven

Privacy

Alle gegevens van ouders, kinderen en personeelsleden die op BSO ‘t Speelkwartier bekend dienen te zijn, vallen onder de privacy wet en zijn tevens vastgelegd. In het ter inzage liggende privacy reglement.

Naar boven

Tegemoetkoming Kinderopvang

Als u werk en zorg voor uw kinderen combineert, hebt u recht op kinderopvangtoeslag. Vanaf 1 januari 2007 ontvangt u als werkende ouder naast een toeslag die afhangt van uw inkomen een vaste toeslag. De vaste toeslag is onafhankelijk van hoeveel u verdient en bedraagt een derde deel van de kosten van kinderopvang. De toeslag vervangt de werkgeversbijdrage die u eventueel tot nu toe ontving. Ook als u als zelfstandige werkt, hebt u recht op deze vaste toeslag.

De Belastingdienst/Toeslagen betaalt beide toeslagen als één bedrag aan ouders uit. Zie www. toeslagen.nl

Naar boven