KDV Humpie Dumpie

Aanmelding

Kinderen kunnen dagelijks, bij voorkeur na het maken van een (telefonische) afspraak of via de e-mail, aangemeld worden bij de directeur. Aanmelding van 1 of meerdere vaste en/of flexibele dagdelen geschiedt d.m.v. het invullen van een inschrijfformulier. Plaatsing geschiedt afhankelijk van de inschrijving, leeftijd van het kind en de gevraagde dagdelen. Is het, i.v.m. de bezetting op het dagverblijf niet mogelijk om direct te plaatsen, dan kan het ingeschreven kind op de wachtlijst geplaatst worden tot de betreffende tijden vrij komen. Bij inschrijving ontvangt u voor ieder aangemeld kind gratis dagdeelbonnen, die u in overleg kunt nuttigen (deze ontvangt u bij het contract). Deze dagdeelbonnen zijn 1 jaar geldig. U kunt deze ook gebruiken om vooraf te oefenen op het dagverblijf. Afnamedatum is in overleg met het dagverblijf.

KDV Humpie Dumpie hanteert de volgende tijden:

Hele dagdelen:                                       
Ochtend:    07.30 – 13.15 uur                
Middag:      12.15 – 18.00 uur                

Halve dagdelen / 2,5 uur opvang:
10.30 – 13.00 uur
13.00 – 15.30 uur

Vervroegde opvang mogelijk vanaf 06.30 / 07.00 u. Verlengde opvang mogelijk tot 18.30 u.

Na aanmelding wordt er z.s.m. een contract opgesteld en in tweevoud naar u toe gestuurd. Dit contract dient u voordat de werkelijke plaatsing ingaat, ondertekend te retourneren. Het andere contract is voor u zelf en kunt u overleggen aan de belastingdienst om uw tegemoetkoming kinderopvang te regelen. Tot 1 maand voor de startdatum kunt u uw aangemelde dagdelen nog wijzigen.

Naar boven

Eerste bezoek

Als u uw kind bij Humpie Dumpie heeft ingeschreven, dan kunt u ervan uit gaan dat de plaatsing volgens de inschrijving gegarandeerd is. Minimaal één maand voor plaatsing hoort u van het dagverblijf in welke groep uw kind wordt opgevangen en welke leidsters daarbij horen. U kunt dan een afspraak maken met de leidsters voor een kennismakingsgesprek. Wij van Humpie Dumpie vinden het belangrijk dat u als ouder weet wie uw kind begeleid, aangezien het een hele stap is om uw kind toe te vertrouwen aan een ander. Wederzijds vertrouwen is dan ook van groot belang. U kunt uw gratis dagdeelbonnen eventueel gebruiken om een dagdeel te oefenen, voordat de daadwerkelijke opvang van start gaat. Wanneer uw kind voor het eerst naar het dagverblijf komt, kunt u gerust ruimschoots de tijd nemen om samen met uw kind te spelen. Op die manier kan uw kind vertrouwd raken met de nieuwe omgeving. Indien uw kind merkt dat het contact tussen u en de begeleiding goed is, zal het zich sneller op zijn/haar gemak voelen. Wilt u tussendoor weten hoe het met uw kind gaat, dan kunt u ten alle tijden even bellen naar het dagverblijf. Dit geldt voor de gehele periode dat uw kind op het dagverblijf is.

Naar boven

Pedagogisch beleid

Humpie Dumpie heeft in samenwerking met de directie, de groepsleidsters en de oudercommissie een pedagogisch beleid opgesteld en op schrift gezet. Dit beleid wordt door de directie en de leidsters up to date gehouden. In dit beleid worden alle facetten besproken over de omgang met de kinderen op het dagverblijf en wat onze doelstelling ervan is. Voor alle ouders ligt dit beleid op de groepen ter inzage.

Naar boven

Openingstijden

Humpie Dumpie is het hele jaar geopend van maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 18.00 uur. Verlengde opvang vanaf 06.30 tot 18.30 uur is op aanvraag mogelijk. Op algemene erkende feestdagen, carnavalsmaandag en de vrijdag na Hemelvaartsdag is Humpie Dumpie gesloten. In de vakantieperiode is het dagverblijf geopend, zodat ouders hun eigen vakantie kunnen plannen wanneer het hen uitkomt. Bij kleine aantallen kinderen kunnen groepen ten aller tijden worden samengevoegd.

Naar boven

Open deuren beleid / breng- en haaltijden

Als ouder neemt u 1 of meerdere dagdelen af. Een dagdeel is een ochtend van 07.30 uur tot 13.00 uur of een middag van 12.30 uur tot 18.00 uur (tenzij anders in het contract is afgesloten). Humpie Dumpie kent geen echte breng- en haaltijden, zodat de ouder zelf beslist over de tijd van brengen en halen tijdens de afgesproken dagdelen. De richtlijnen zijn bedoeld om zo het dagschema zo goed mogelijk en ongestoord voor de kinderen te kunnen handhaven. Het enige dat wij aan u vragen is, als u buiten de tijden van brengen en halen komt, dit even van te voren te melden aan de leidster van de groep en om in de gang afscheid van uw kind te nemen.

Humpie Dumpie hanteert de volgende richtlijnen:

Ochtenddagdeel:      tussen 07.30 en 09.00 uur brengen en tussen 12.00 en 13.15 uur halen.
Middagdagdeel:        tussen 12.15 en 13.15 uur brengen en tussen 17.00 en 18.00 uur halen.

Voor 2,5 uur opvang (13.00 – 15.30 u) wordt u gevraagd zo snel mogelijk uw kind in de groep te brengen of te halen, zodat de groep snel verder kan draaien met het dagprogramma.

Wordt uw kind door een ander dan uzelf of uw partner gehaald, dan dient u de groepsleidster hiervan op de hoogte te stellen. Bij onverwachte situaties graag even een telefoontje. De leidster is dan bevoegd om een identiteitsbewijs te vragen van diegene die het kind ophaalt. Uw kind zal nooit en te nimmer zonder uw toestemming aan een ander meegegeven worden.

Naar boven

Ziektes

Als uw kind ziek is, kan het nergens anders sneller beter worden dan thuis. De geborgenheid die het kind daar voelt is vaak de beste remedie. Als uw kind ’s morgens al meer dan 38,5 graden koorts heeft, wordt er dan ook van de ouders verwacht dat zij hun kind thuis laten uitzieken. Mocht het kind op het dagverblijf ziek worden, dan wordt u hiervan meteen op de hoogte gesteld. In overleg met de leidster/directie kan besproken worden hoe te handelen. De leidster beslist of u uw kind moet komen halen of dat het kan uitzieken op de groep. Verder wordt er door Humpie Dumpie gehandeld volgens de richtlijnen van de geldende, verplichte GGD normen. Als uw kind een besmettelijke (kinder)ziekte heeft, dringen wij er bij u op aan dit direct te melden. Wij kunnen dan, indien nodig, hiervoor onze maatregelen treffen.

– Bij 38,5ºC koorts of hoger overlegt ouder en groepsleidster altijd over de te ondernemen actie.
– Een groepsleidster mag pas geneesmiddelen toedienen na het invullen van een “overeenkomst gebruik geneesmiddelen”.
– Als de groepsleidster vindt dat het kind te ziek is om mee te draaien in de groep en/of 1 op 1 zorg nodig heeft, moet het kind opgehaald worden
– Belangrijk is dat ouders en leidsters de kinderen hoest- en niesdiscipline aanleren.

Naar boven

Afwezigheid

Als uw kind door ziekte of vakantie (of om andere redenen) niet op het afgesproken dagdeel komt, vragen wij u dit zo spoedig mogelijk te laten weten. Voor deze dagdelen zal de volledige vergoeding betaald moeten worden. Ziekte- en vakantiedagen kunnen niet gecompenseerd of ingehaald worden.

Naar boven

Extra opvang / ruiling dagdelen

Humpie Dumpie weet als geen ander hoe flexibel opvang kan zijn. Uw arbeidsomstandigheden kunnen misschien het onmogelijke aan u vragen, maar tot 24 uur van tevoren kunt u op Humpie Dumpie alle opvang nog regelen of aanpassen. Zelfs op de dag zelf kan vaak het een en ander nog geregeld worden, voor al het onvoorziene wat die dag op uw pad komt. U belt even naar het dagverblijf en er wordt meteen bekeken wat voor mogelijkheden Humpie Dumpie u kan bieden. Er is een onbeperkte ruilingsmogelijkheid, mits dit op de groep past en de tegendatum bekend is.

Naar boven

Inzet leidsters

Kinderdagverblijf Humpie Dumpie werkt alleen maar met professionele krachten (zie CAO Kinderopvang). Stagiaires staan op Humpie Dumpie boventallig op de groep, maar mag de helft van het kindaantal leiden onder begeleiding van een bevoegde kracht. De inzet van leidsters gaat als volgt:

– leeftijd 0 – 2 jaar: 1 leidster = 5* baby’s / 2 leidsters = 9* baby’s / 3 leidster = 14* baby’s
– leeftijd 2 – 4 jaar: 1 leidster = 8 peuters / 2 leidsters = 16 peuters
– leeftijd 4 – 12 jaar: 1 leidster = 10 BSOers / 2 leidsters = 20 BSOers / 3 leidsters = 30 BSOers

* = 1 leidster kan op maximaal 4 baby’s onder het jaar ingezet worden, aangezien dit de zwaarste leeftijdsgroep is. Er mogen maximaal 8 baby’s onder het jaar in een volle groep aanwezig zijn.  Alle leidsters hebben een eigen vaste groep, maar kunnen op alle groepen meedraaien als dit nodig zou zijn.

Naar boven

Groepsindeling

Humpie Dumpie werkt met horizontale groepen: kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 2 jaar en kinderen in de leeftijd 2 tot 4 jaar. Tussen 1,5 en 2 jaar wordt er regelmatig door de dreumesen op de peutergroep geoefend om de overgang zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen. Door de opdeling in de leeftijdsgroepen kunnen leidsters de kinderen zo gericht mogelijk begeleiden en observeren. Speelgoed en activiteiten zijn dan ook op de doelgroep afgestemd. Ook de mogelijkheid dat de oudere kinderen de kleineren onder de voet lopen is hiermee grotendeels uitgesloten. Natuurlijk mogen oudere broers en zussen af en toe even bij hun broertje of zusje in de andere groep kijken.

Bij aanmelding kunnen ouders eventueel hun voorkeur aangeven aan een bepaalde groep, waar zoveel mogelijk rekening mee gehouden wordt. Wat betreft planning en doorstroming heeft de directie de eindbeslissing.

Naar boven

Dagindeling baby/dreumesgroep (6 weken tot 2 jaar)

(Er wordt op het dagverblijf naar eigen inzicht gewerkt met het VVE programma van het Peuterplein).

In de babygroepen worden de slaap- en eettijden, daar waar mogelijk, aangepast aan de thuissituatie. Aangepast naar leeftijd ziet het programma er bijna hetzelfde uit als bij de peutergroep. Er zijn alleen meer slaaptijden, flestijden en eettijden. Ook wordt er hier veel vaker verschoond dan bij de peuters, maar verder verloopt alles volgens programma. Babyvoeding en groentepotjes dienen van thuis uit meegegeven te worden. Fruit wordt (gepureerd) door het dagverblijf verstrekt. De communicatie tussen leidster en de ouders wordt dagelijks bijgehouden in een schriftje. Hierin staat beschreven hoe uw kind(eren) de dag heeft doorgebracht, wat de slaaptijden zijn geweest en of er goed is gegeten/gedronken. Ook de bijzonderheden van thuis kunnen hierin door de ouders genoteerd worden, zodat de leidster hier rekening mee kan houden op het kinderdagverblijf. Activiteiten zijn aangepast op de leeftijd namelijk knuffelen, rollen, zitten, kruipen, volgen, herkenning geluiden, zingen en voorlezen. Maar ook hier wordt er met de dreumesen gekleurd, geplakt en geverfd om ze al kennis te laten maken met de verschillende materialen.

Naar boven

Dagindeling peutergroep (2-4 jaar)

(Er wordt op het dagverblijf naar eigen inzicht gewerkt met het VVE programma van het Peuterplein).

Tussen 07.00 en 09.00 uur worden de kinderen gebracht en hebben ouders de gelegenheid met de leidster(s) een praatje te maken. Als de kinderen gebracht zijn worden de tassen uitgepakt en zorgvuldig opgeborgen. Tot ongeveer 09.15 uur wordt er vrij gespeeld en als alle kinderen aanwezig zijn, wordt er gezamenlijk opgeruimd en aan tafel fruit gegeten. Dit fruit wordt verdeeld op een schaal die rond gaat, zodat ieder kind zelf mag kiezen wat hij/zij wil eten. Daarna krijgt ieder een beker limonade met een koekje Ondertussen worden er liedjes gezongen of wordt er een verhaal voorgelezen. Na het fruit eten worden o.a. handen gewassen en luiers verschoond. Kinderen die zindelijkheidstraining hebben gaan onder begeleiding naar het toilet. Daarna mogen de kinderen vrij spelen of wordt er een activiteit aangeboden die in het thema van de week/ maand past. Onder activiteit verstaan we o.a. Knutselen, knuffelen, buitenspelen, voorlezen, puzzelen, kringspelletjes, zingen. Rond 11.30 uur wordt er gezamenlijk opgeruimd en gaan alle kinderen aan tafel voor het nuttigen van de lunchmaaltijd (mocht uw kind een allergie hebben voor een bepaald ingrediënt van voeding, dan vragen wij de ouder het kind eigen eten mee te geven). Ook na de broodmaaltijd worden de handen gewassen, luiers verschoond en getoiletteerd. Tussen 12.00 uur en 13.15 uur worden er kinderen gebracht en gehaald door de ouders en wordt er verslag van de dag door de leidster gegeven.

Het middagprogramma ziet er ongeveer hetzelfde uit als de ochtend, weliswaar rekening houdend met het middagslaapje van de kinderen. Elk kind heeft een vast bedje dat eventueel gedeeld wordt met een ander kind die op andere dagen komt. Tussen 17.00 en 18.00 (18.30 uur) komen de ouders hun kind(eren) weer ophalen. De leidster zal de ouder een verslag geven over het reilen en zeilen van de dag. Bijzonderheden die de ouders moeten weten over een gebeurtenis of een voorval wordt ook geschreven in het schriftje, zodat de ouders hier zeker van op de hoogte zijn. Regelmatig wordt er ook in het schriftje geschreven hoe het gaat met uw kind(eren) op het kinderdagverblijf of als er iets leuks is voorgevallen.

Naar boven

Spelen in de parallelgroep

Het kan gebeuren dat uw kind een keer in de parallelgroep kan spelen. Dit kan verschillende oorzaken hebben o.a.:
– Tijdens vakantieperiodes – Groepsbezetting
– Tijdens ziekte epidemieën – Extra plotselinge opvang

Humpie Dumpie moedigt dit ook aan, omdat het kind dan in een nieuwe omgeving komt met ander speelgoed, andere kinderen, andere leidsters etc. Dit verruimt bij kinderen de belevingswereld en krijgt zo ook nieuwe vriendjes en vriendinnetjes uit de andere groep. Als u een contract met KDV Humpie Dumpie BV afsluit, dan tekent u ook voor de toestemming dat uw kind ook in de parallelgroep mag spelen.

Naar boven

Voeding en verzorging

In de omgang met baby’s wordt uitgegaan van de eigen behoeften en het eigen ritme van het kind. De leidster past zoveel mogelijk de tijden van de voeding aan, aan de tijden die het kind thuis gewend is. De ouders dienen zelf te zorgen voor luiers en babyvoeding. Zodra het kind normale melk, limonade, in stukken gesneden vast fruit en brood mag hebben, dan kan dit worden verzorgd door het dagverblijf. Heeft uw kind speciale voeding, dan wordt dit van thuis uit door de ouder aan het kind meegegeven. Mocht de moeder borstvoeding willen geven, dan kan dit op het dagverblijf. Er is een aparte ruimte beschikbaar waar u met uw kind rustig kunt zitten. Omdat er altijd iets mis kan gaan, is het verstandig om een extra stel reservekleertjes mee te nemen. Voor het buiten spelen is het, afhankelijk van de weersomstandigheden, verstandig om ook te denken aan bijv. een jas, vest of laarsjes. Het is raadzaam om de kleding te merken.

Naar boven

Op de hoogte blijven?

Met regelmaat ontvangt u via de mail ‘Humpie’s Nieuwsflits’. Hierin worden alle wetenswaardigheden die u moet weten beschreven en alle gebeurtenissen en weetjes van de kinderen en groepen. Dit blad is ook op de site te vinden. Tevens worden er regelmatig op een willekeurige dag foto’s genomen van het gebeuren op het dagverblijf. Deze foto’s kunnen gepubliceerd worden op kalenders, informatiebrochures en website, advertenties, nieuwsbrieven, Facebook (of andere Social Media). Indien u bezwaar tegen het gebruik van foto’s van uw kind(eren) voor externe doeleinden, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan de directeur via mail info@kdv-humpiedumpie.nl

Naar boven

Oudercommissie

Ouders van kinderen die gebruik maken van het dagverblijf, kunnen deelnemen aan de oudercommissie. Zij behartigen de belangen van de ouders en het kind op het dagverblijf. De oudercommissie heeft vastgelegde taken die in een reglement (opgesteld door directie en oudercommissie) zijn vastgelegd. Mocht u interesse hebben om de oudercommissie te willen versterken, dan bent u van harte welkom. De oudercommissie behartigt de belangen van de ouders van het dagverblijf. Een goede en openhartige relatie met de directie wordt dan ook gestimuleerd.

Oudercommissie: humpie.oc@gmail.com

Naar boven

Opzegging

Veranderingen in omstandigheden kunnen u ertoe doen besluiten uw kind (deels) van het dagverblijf af te halen. Wij respecteren en accepteren deze beslissing dan ook. Hiervoor geldt een opzegtermijn van 1 maand zonder vast opzegmoment. De opzegging gaat via een schriftelijke bevestiging.

Naar boven

Verzekering

Alle leidsters die op het dagverblijf werken zijn verzekerd middels een aansprakelijkheidsverzekering. Het is verstandig om zelf eventueel een aanvullende ongevallenverzekering voor uw kind af te sluiten.

Naar boven

Klachten

Voor eventuele klachten ligt er een apart klachtenbeleid ter inzage. Tevens is Humpie Dumpie aangesloten bij

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
070 310 5310
www.degeschillencommissie.nl

Naar boven

Privacy

Alle gegevens van ouders, kinderen en personeelsleden die op Humpie Dumpie bekend dienen te zijn, vallen onder de privacy wet en zijn tevens vastgelegd. In het ter inzage liggende privacy reglement.

Tegemoetkoming Kinderopvang

Als u werk en zorg voor uw kinderen combineert, hebt u recht op kinderopvangtoeslag. Vanaf 1 januari 2007 ontvangt u als werkende ouder naast een toeslag die afhangt van uw inkomen een vaste toeslag. De vaste toeslag is onafhankelijk van hoeveel u verdient en bedraagt een derde deel van de kosten van kinderopvang. De toeslag vervangt de werkgeversbijdrage die u eventueel tot nu toe ontving. Ook als u als zelfstandige werkt, hebt u recht op deze vaste toeslag.

De Belastingdienst/Toeslagen betaalt beide toeslagen als één bedrag aan ouders uit. Zie www.toeslagen.nl

Naar boven